Total: € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van AlfaMotive.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle internetbestellingen van AlfaMotive, alsmede op de tussen AlfaMotive en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met AlfaMotive overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AlfaMotive en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.


Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft AlfaMotive het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen AlfaMotive en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van AlfaMotive on-line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.

2.3 In de regel zal AlfaMotive levering doen plaats vinden binnen twee werkdagen, mits producten op voorraad zijn. Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
AlfaMotive doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.4 Alhoewel AlfaMotive de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen AlfaMotive en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Prijzen/tarieven en betaling

3.1 De door AlfaMotive in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 AlfaMotive behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van AlfaMotive van de prijsverhoging.

3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermeld.

3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is AlfaMotive gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. AlfaMotive zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 5,-- en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft AlfaMotive het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is AlfaMotive gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van AlfaMotive te weigeren.

3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door AlfaMotive gecorrigeerd.


Levering/leveringstermijnen transport

4.1 De door AlfaMotive (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens AlfaMotive, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van AlfaMotive.

4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht. AlfaMotive zal de (eventuele) aanbetaling binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever crediteren.

4.3 AlfaMotive behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door AlfaMotive niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is AlfaMotive gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door AlfaMotive in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van AlfaMotive om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door AlfaMotive voortduurt, door de Opdrachtgever van AlfaMotive geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl AlfaMotive gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door AlfaMotive, zonder dat AlfaMotive hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

4.5 Indien het afleveradres van Opdrachtgever afwijkt van het adres van de contractant van het factuuradres, zal AlfaMotive trachten het pakket op dit afleveradres van Opdrachtgever te bezorgen. AlfaMotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien het pakket toch op het factuuradres van de Opdrachtgever wordt afgeleverd.


Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die AlfaMotive niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat AlfaMotive door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van AlfaMotive;
5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar AlfaMotive toe of van AlfaMotive naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

5.2. AlfaMotive heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van AlfaMotive opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4. Indien AlfaMotive bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is AlfaMotive gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door AlfaMotive uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.


Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.


Reclames/Klachten/aansprakelijkheid/retouren

8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door AlfaMotive geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan AlfaMotive gemotiveerd binnen uiterlijk 5 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en AlfaMotive kan levering van ontbrekende, herstel of vervanging plaatsvinden. Bij overschrijding van de 5 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt AlfaMotive geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan AlfaMotive, per aangetekende post te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt en onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor verzending voor rekening van Opdrachtgever komen. AlfaMotive zal Opdrachtgever na ontvangst crediteren voor maximaal 90% van de factuur waarde.

8.3 AlfaMotive aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door AlfaMotive op te geven adres worden afgeleverd.

8.4 Indien zendingen door weigering door Opdrachtgever of onjuiste verstrekte gegevens van de Opdrachtgever retour komen bij AlfaMotive , worden bij herzending naar Opdrachtgever driemaal de oorspronkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

8.5 Het recht tot retourneren zoals aangegeven onder artikel 8.2 heeft geen betrekking tot:
- Speciaal voor Opdrachtgever vervaardigde producten
- Speciaal voor Opdrachtgever bestelde producten
- Bij bedrijven van AlfaMotive uitgezochte en/of bij AlfaMotive afgehaalde producten


Garantie

9.1 AlfaMotive verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.

9.2 De garantie zoals aangegeven onder artikel 9.1 Garantie heeft geen betrekking tot:
- Verbruiksgoederen tenzij schriftelijk anders overeengekomen
- Onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn, alsmede glasschade en kabelbreuk
- Storingen en schadegevallen, die worden veroorzaakt door niet originele componenten
- Ondeskundig gebruik door de eindgebruiker of door derden
- De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke aankopen van de geleverde zaken. De garantie is niet overdraagbaar.
- Overige zaken welke niet aan AlfaMotive kunnen worden aangerekend

9.3 AlfaMotive is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat Opdrachtgever de eventuele uit de reparatie voorvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan AlfaMotive. AlfaMotive houdt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.


Persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.

10.2 De Opdrachtgever zal geen reclame van AlfaMotive ontvangen, voor zover de Opdrachtgever daar geen toestemming heeft gegeven.

10.3 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van AlfaMotive en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van AlfaMotive , tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door AlfaMotive over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van AlfaMotive. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.


Diversen

11.1 Indien Opdrachtgever aan AlfaMotive schriftelijk opgave doet van een adres, is AlfaMotive gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever AlfaMotive een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door AlfaMotive gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AlfaMotive deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 AlfaMotive is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AlfaMotive is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen AlfaMotive en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

AlfaMotive is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 08124278.

AlfaMotive
Poort van Midden Gelderland Rood 1a
6666 LS HETEREN